top of page

Privacybeleid


HAUS designstudio zorg voor uw persoonlijke gegevens en voor onze relatie met de partners of iedereen die geïnteresseerd is., heeft ons bedrijf de ambitie om op een transparante manier met uw persoons­gegevens om te gaan. De voorliggende verklaring heeft betrekking op uw wettelijke rechten en plichten. 

I. Begrippen
In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid komen de volgende begrippen voor.
► Een persoonsgegeven : elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. : naam en voornaam, RSZ, mailadres, postadres, gsm-nummer, ...).
► Verwerking : een handeling uitgevoerd op of met persoonlijke gegevens (verzamelen, registreren, opslaan, vernietigen, verwijderen, ...).
► Verwerkingsverantwoordelijke : een natuurlijke of rechtspersoon die de verwerkingsmiddelen en -doelen bepaalt.
► Onderaannemer : een natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.
II. Ons Instituut
Ons bedrijf is genaamd als volgt: HAUS designstudio
Ons bedrijf is bij de KBO ingeschreven onder het nr. 0566931148.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Paradijsvogelplein 17/201, 9040 Gent.
III. Onze verwerkingsverantwoordelijke
De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is de heer Stefaan Haudenhuyse.
De aangeduide vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is Stefaan haudenhuyse, in de hoedanigheid van contactpersoon in geval van problemen met de gegevensbescherming.
Adres: Wontergemstraat 44F, 8720 Dentergem.
Als verwerkingsverantwoordelijke moet ons bedrijf de wettelijke vereisten respecteren inzake de gegevensverwerking voor doeleinden die zijzelf bepaalt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van o.a. haar partners of iedereen die geïnteresseerd is.
Wanneer wij in de hoedanigheid van onderaannemer treden, handelen wij volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke die ons die gegevens toevertrouwt.
IV. De gebruikte gegevens die op u betrekking hebben
Ons bedrijf verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Uw gegevens worden hetzij online (inclusief per e-mail), hetzij offline verzameld. De onderhavige bedrijfspolitiek wordt toegepast ongeacht welke de verzamel- of verwerkingsmethode is.
Om u te identificeren, te contacteren en efficiënt van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens:
• Naam
• Voornaam
• E-mailadres
• Postadres
• Functies
• Naam van de organisatie
• Telefoonnummer
De gebruiker verstrekt die informatie met volle kennis van zaken, o.a. wanneer hij ze zelf opneemt.
Wij gebruiken ook publieke gegevens of gegevens die we verzamelen bij derden. Die gegevens kunnen publiek zijn, bijvoorbeeld de gegevens betreffende de bestuurders van een vennootschap. U kunt ook bepaalde gegevens publiek bekendgemaakt hebben (bijvoorbeeld op sociale media).
Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte duur, in functie van het doel van de verwerking en enkel voor de duur die de toepasselijke wetgeving voorziet.
V. Rechtmatig belang
Onze moet kunnen functioneren als bedrijf. Het Europees reglement betreffende de bescherming van de persoonsgegevens spreekt van "rechtmatig belang".
Als bedrijf vormen een aantal rechtmatige belangen de basis van de verwerkingen waarvoor wij instaan. Onze bezorgdheid is het waken over de kwaliteit van onze diensten, terwijl we tegelijk het evenwicht bewaren tussen de impact die deze verwerkingen op de privacy kunnen hebben en de rechtmatige belangen van onze onderneming.
Als u niettemin bezwaren maakt op bepaalde verwerkingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de reglementering eigen aan de persoonsgegevensverwerking u biedt.
VI. Onze onderaannemers en onze leveranciers
Voor de uitvoering van een aantal verrichtingen doen wij een beroep op:
► hetzij leveranciers
► hetzij onderaannemers / freelancers
Wij zien erop toe enkel de hulp in te roepen van partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en een voldoende hoge veiligheidsgraad bieden voor het bijhouden van onze gegevens en de gegevens van onze klanten.
Uw gegevens worden opgeslagen:
► op onze centrale computers
VII. De klantenrechten en de uitoefening ervan
Het Europees reglement biedt klanten en potentiële klanten de volgende rechten:
Recht tot inzage van de gegevens
U mag de gegevens raadplegen die wij verwerken en die op u betrekking hebben. Als u dit recht van toegang uitoefent, zullen wij proberen om u een zo compleet mogelijk overzicht te geven aangaande uw gegevens. Een aantal gegevens kunnen echter uit onze bestanden geschrapt geworden zijn. Evengoed kan het zijn dat bepaalde gegevens die opgeslagen werden op dragers welke een veilige bewaring moesten bieden, mettertijd niet meer terug opgevraagd kunnen worden.
Recht tot rechtzetting van de gegevens
U mag aan de hiervoor genoemde verwerkingsverantwoordelijke vragen om een rechtzetting van uw gegevens of om uw gegevens aan te vullen.
Recht van verzet tegen een specifiek gebruik
Als u de manier betwist waarop wij uw gegevens in functie van onze rechtmatige belangen verwerken, mag u zich verzetten tegen een specifiek gebruik. Er bestaan echter gevallen waarin wij krachtens een wettelijke tekst een gegeven moeten verwerken.
Recht op schrapping van de gegevens
Als u een ongepaste verwerking van bepaalde gegevens vermoedt, mag u vragen om die gegevens te schrappen. Er bestaan echter gevallen waarin de schrapping ons bij wet niet toegestaan wordt.
Recht van verzet tegen een automatische verwerking
U mag zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen. Contacteer ons om te zien hoe wij het best aan uw vraag kunnen voldoen. Bepaalde verwerkingen zijn immers geautomatiseerd om u beter van dienst te kunnen zijn.
Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Voor de uitoefening van die verschillende rechten is het devies: wees duidelijk in de aanvraag die u doet en bewijs uw identiteit.
Hebt u nog vragen, opmerkingen betreffende de verwerking van uw gegevens? Neem dan gerust contact op met de verwerkingsverantwoordelijke van ons Instituut, die genoemd wordt onder punt III.
VIII. De veiligheid van uw gegevens
Wij waken erover dat uw gegevens, waarvoor u ervoor gekozen hebt ze aan ons mee te delen, beschermd en beveiligd worden. Wij doen inspanningen om hun vertrouwelijkheid veilig te stellen en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd, vernietigd of ongeoorloofd aan derden blootgegeven worden.
Daartoe hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om elk verlies, slecht gebruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, eventuele vervalsing of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Wij hebben de toegang ertoe beperkt tot onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun werk. Er geldt voor die laatstgenoemden een geheimhoudingsplicht en ze riskeren tuchtsancties als ze die plicht niet in acht nemen.

bottom of page